Kto jest administratorem moich danych?

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym jest Izolacja Matizol Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711336 (dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia dla Krakowa, XII Wydział Gospodarczy – KRS), o kapitale zakładowym w wysokości 1 956 497,40 zł, NIP 7380006371, REGON 490514452.


W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

CEL: Rekrutacja na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym Pani/ Pan przekazuje nam swoje dane osobowe

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz przepisy prawa pracy (w przypadku rekrutacji pracowników jeśli zakres przekazanych danych jest zgodny z przepisami prawa pracy)
 • Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

OKRES PRZETWARZANIA:

 • Okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji
 • Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody  – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres trwania procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko oraz 2 miesiące po zakończeniu rekrutacji

CEL: Rekrutacja na stanowisko pracy określone w przyszłych procesach rekrutacyjnych

PODSTAWA PRAWNAArt. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody.

OKRES PRZETWARZANIA: Od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat

CEL: Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego

PODSTAWA PRAWNAArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

OKRES PRZETWARZANIA: 10 lat od dnia zakończenia ostatniego z procesów rekrutacyjnych, w którym Pani/ Pan brał udział


Kim są odbiorcy Pani/Pana danych?

Informujemy, że w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do:

 • spółki z Grupy Selena powiązane z Administratorem,
 • firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji,
 • dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.


Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, które polega na prawie otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli tak to, czy jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.
 • Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które polega na możliwości żądania sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora na przykład jeśli (i) Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, (ii) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegające na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 • W szczególnej sytuacji przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzania odbywa się w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 (f) RODO).
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych w procesie rekrutacji?

W ramach prowadzonej przez nas rekrutacji Pani/ Pana dane osobowe są konieczne do udziału w tym procesie rekrutacji. Jeżeli Pani/ Pan nie przekaże nam danych osobowych, nie będziemy mogli Pani/ Pana wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu kandydatów do zatrudnienia, a w dalszej kolejności zatrudnić.


Czy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nasze decyzje wobec kandydatów nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych kandydatów.


Jak skontaktować się z administratorem w sprawie danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice
 • przez e-mail: sekretariat.gorlice@selena.com
 • telefonicznie: +48 18 354 81 00